W
Wireless Network
รับวางระบบ WiFi HotSpot

ปัญหา WiFi เล่นไม่ได้ปรึกษาเรา

รับติดตั้งและวางระบบ Internet ด้วยระบบ WiFi HotSpot โดยทีมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 10 ปี

i
Network Solution
วางระบบ Network สำหรับองค์กรรัฐและเอกชน

Network Solution

บริการออกแบบระบบ Network สำหรับใช้ในองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น ระบบ internet สำหรับ อบต. อบจ. สำนักงานเทศบาล รีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร โครงการหมู่บ้าน และคอนโด เป็นต้น

F
Network House
บริษัทรับวางระบบ WiFi ของภาคตะวันออก

Network House Part., Ltd.

ติดตั้งระบบ WiFi นึกถึง Network House มือหนึ่งเรื่องระบบ Internet Network บริการดูแลหลังการขาย ไม่ทอดทิ้งกัน จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดถูกต้องตามกฎหมาย

i
Contact Us
โทร. 082-468-1881

Contact Us

บริการติดตั้งระบบ Network ทั่วทุกจังหวัดภาคตะวันออก จันทบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี และสระแก้ว สอบถามและประเมินราคาโทร 082-468-1881

บริการกระจายสัญญาณ WiFi : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ลักษณะของการกระจายสัญญาณ WiFi

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สำหรับ Project นี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลต้องการที่จะแบ่งการใช้งาน internet เป็นสองส่วนคือส่วนแรกสำหรับประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ อบต. และส่วนที่สองสำหรับพนักงานของอบต. ซึ่งการติดตั้งและกระจายสัณญาน Internet จะใช้ระบบ WiFi ทั้งหมด
ส่วนแรก ประชาชนทั่วไปจะสามารถใช้บริการ WiFi ฟรี โดยมีการควยคุมจัดการการใช้งานอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานแต่ละคนด้วยความเร็วที่เหมาะสมและระบบสามารถรองรับการใช้งานพร้อมๆกันได้ถึง 60 คน
ส่วนที่สอง สำหรับพนักงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล จะมีการกระจายสัญญาณผ่าน Wireless Router โดยที่ก่อนใช้งานจะต้องมีการใส่รหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร

ชมภาพการติดตั้ง WiFi และบรรยากาศสถานที่ทำงานจริงด้านล่าง

ติดตั้งไวฟาย อบต.

กระจาย Wifi อบต.

 

 

Brands and Technology